ร่วมงานกับเรา

Project Admintration ( 1 ตําแหน่ง )

Qualification:

 1. ทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 2. บุคลิก เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 3. กล้าเสนอแนะการแก้ไขปัญหา/ การทํางานที่ดีกว่า
 4. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

Responsibility:

 1. บันทึกรายการเบิกจ่ายของโครงการ
 2. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 3. จัดทําเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ และเอกสารสั่งซื้อ
 4. ทําการเขียนจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งานต่างๆ และเอกสารตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้มีการบันทึกที่ถูกต้องรวมทั้งการเก็บรักษา รายการเอกสารที่จะต้องดูแลมีดังนี้
  • สัญญาว่าจ้าง
  • ใบขออนุมัติสั่งซื้อ
  • เอกสารแจ้งหนี้ / วางบิล
 6. ประสานงานกับฝ้ายบัญชีและการเงิน ระหว่างการทําเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างของโครงการ
 7. ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างหรือผู้ขายสินค้าของโครงการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงเวลา
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Contact Human Resource Department

Mon - Fri 9.00 AM - 5.30 PM

02 116 6995 Ext. 891

hr@nyestate.com