Project Administrator ( 1 position )

Qualification:

 1. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 2. บุคลิก เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 3. กล้าเสนอแนะการแก้ไขปัญหา/ การทำงานที่ดีกว่า
 4. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

Job Responsibility:

 1. บันทึกรายการเบิกจ่ายของโครงการ
 2. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 3. จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ และเอกสารสั่งซื้อ
 4. ทำการเขียนจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งานต่างๆ และเอกสารตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้มีการบันทึกที่ถูกต้องรวมทั้งการเก็บรักษา รายการเอกสารที่จะต้องดูแลมีดังนี้
  • สัญญาว่าจ้าง
  • ใบขออนุมัติสั่งซื้อ
  • เอกสารแจ้งหนี้ / วางบิล
 6. ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน ระหว่างการทำเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างของโครงการ
 7. ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างหรือผู้ขายสินค้าของโครงการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงเวลา
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Hr Department

9:00 – 17:30 Monday to Friday

02 677 3344 Ext. 826

hr@nyeestate.com

Apply this position

Personal Information
Latest Work Experience

Employment Period

Present

Upload CV, Resume *

Browse

* Must be filled in