Customer Service Manager ( 1 position )

Qualification

 1. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้า บริการหลังการขาย การโอนกรรมสิทธิ์ หรือการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี และ การบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ระดับดีมาก
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารดี สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้
 5. มีความอดทน และสามารถรับแรงกดดันได้ดี

Job Responsibility

 • ดูแล วางแผน บริหารงานตรวจสอบความพร้อมบ้าน / คอนโด เพื่อส่งมอบลูกค้า
  • กำหนดแนวทางการทำงาน ขั้นตอนมาตรฐานในการปฎิบัติงาน ของฝ่ายบริการลูกค้า
  • ติดตาม ตรวจสอบ บริหารจัดการให้บ้าน / คอนโด มีความพร้อมก่อนที่จะนัดหมายให้ลูกค้าเข้ามาตรวจรับ
  • ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้ลูกค้ามาตรวจรับบ้าน / คอนโด
  • วางแผนงาน จัดลำดับ การนัดหมายลูกค้า รวมถึงการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการตรวจรับบ้าน/คอนโด ของลูกค้า
  • ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้การตรวจรับบ้าน/คอนโดของลูกค้าเป็นไปด้วยความราบรื่น และ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • บริหาร จัดการ ข้อร้องเรียน
  • ประสานงาน และติดตามฝ่ายก่อสร้างให้ดำเนินการแก้ไขงาน ตามข้อร้องเรียนของลูกค้าให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • สรุป และวิเคราะห์ปัญหาข้อร้องเรียนภายในโครงการร่วมกับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าลง พร้อมสรุป และรายงาน ผลการทำงานของฝ่ายบริการลูกค้าประจำสัปดาห์ / เดือน / ไตรมาส เพื่อดูความคืบหน้าของงาน และเป็นส่วนในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ประสานงาน เตรียมความพร้อมโครงการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการมีความพร้อม สวยงามในการต้อนรับลูกค้าในการมาตรวจรับมอบห้อง
 • การพัฒนาทีมงาน
  • บริหารทีม Customer Service และพัฒนาทีมงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในหน่วยงาน เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย
  • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Hr Department

9:00 – 17:30 Monday to Friday

02 677 3344 Ext. 826

hr@nyeestate.com

Apply this position

Personal Information
Latest Work Experience

Employment Period

Present

Upload CV, Resume *

Browse

* Must be filled in